(12, 13 & 14 BATCH) I B.PHARM I SEM SUPPLY RESULT JAN-2016

(12, 13 & 14 BATCH) I B.PHARM II SEM SUPPLY RESULT JAN-2016

(12, 13 & 14 batch) I B.TECH I SEM SUPPLY RESULT DEC-2015

(12, 13 & 14 BATCH) I B.TECH II SEM SUPPLY DEC-2015

(15 BATCH) I B.PHARM I SEM (REGULAR) RESULT JAN-2016

(15 BATCH) I B.TECH I SEM (REGULAR) RESULT DEC-2015